YÖNETİM ve ORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI


Şirketlerin kendine özgü bir yapısı ve kurumsal kültürü vardır. Önemli olan bu yapının şirket hedef ve amaçlarını gerçekleştirmede ne kadar yeterli olduğudur.

Şirketlerin yönetim anlayışları ve tarzları şirket yapısının oluşmasında ve şirketlerin başarıya ulaşmasında en önemli etkendir.

Şirket Kültürü Ölçümü

Şirket yönetim yaklaşımının tespiti,

Şirket amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik örgütsel yapının ve organizasyon şemasının revizyonu

Çalışanların motivasyonu sağlama ve performanslarını ölçme
Şirkette etkin denetim sistemlerinin kurulması
Kurum içi iletişim ve koordinasyon sisteminin kurulması,
Yetki devri planlaması